Прозорість закладу

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) «ЛАСТІВКА» КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД) комбінованого типу створено на підставі рішення виконкому Калуської міської ради Івано-Франківської області.
 • Юридична адреса ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: вулиця Богдана Хмельницького, буд. 28, м. Калуш, Івано-Франківської області, 77300, тел. 6-64-95, ідентифікаційний код 23922676.
 • Засновник ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ – Калуська міська рада (код ЄДРПОУ 23922676). Засновник (засновники) здійснює фінансування ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.
 • ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»; Положенням про ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД України (далі Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, Конвенцією ООН про права дитини, іншими нормативно-правовим актами, власним статутом.
 • ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства (для комунальних закладів), рахунки в банках.
 • Головною метою ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для фізичного , розумового і духовного розвитку.
 • Діяльність ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ направлена на: збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту й організацію навчально-корекційної роботи з дітьми, які мають фонетико-фонематичний і загальний недорозвиток мовлення.

Свої завдання ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД реалізує в тісній взаємодії з сім’єю.

 • ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої законодавством України, власним статутом.
 • ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
 • Взаємовідносини між ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ з юридичними і фізичними особами визначається угодами, що укладені між ними.
 • Повна назва: ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  (ЯСЛА-САДОК) «ЛАСТІВКА» Калуської міської ради Івано-Франківської області. Скорочена назва: ДНЗ (ЯСЛА-САДОК) «ЛАСТІВКА».
 1. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
 • ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД розрахований на 220 місць.
 • Групи можуть комплектуватися за віковими (одновікові, різновікові), сімейними (родинними) ознаками, наявністю у дітей вад мовлення та відповідно до нормативів наповнюваності санітарно-гігієнічних норм та правил утримання дітей в ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.
 • У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ можуть функціонувати групи :
 • загального розвитку;
 • компенсуючого типу;
 • соціально-педагогічного патронату.
 • ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД може мати групи з денним, цілодобовим, короткотривалим (до 4 годин утримання, в т. ч. прогулянкові, чергові у вечірні і нічні години, вихідні і святкові дні) режимом перебування дітей.
 • Наповнюваність груп дітьми становить:
 • Для дітей віком до одного року – до 10 осіб;
 • для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;
 • для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;
 • різновікові — до 15 осіб;
 • з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей до – 10 осіб;
 • спеціальні – відповідно до нормативів наповнюваності груп компенсуючого типу;
 • в оздоровчий період – до 15 осіб;
 • інклюзивні групи – до 15 осіб (з них не більше 3-х дітей з особливими освітніми потребами).

Засновник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

 • Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється з 1 вересня поточного року.
 • Прийом дітей в ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД здійснює керівник протягом календарного року за бажанням батьків або осіб, які їх заміняють.
 • Для зарахування дитини у ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД необхідно пред’явити: заяви батьків або осіб, які їх замінюють, свідоцтво про народження дитини, медичну довідку про стан здоров’я дитини, медичну довідку про епідеміологічне оточення, відповідні документи для зарахування до групи компенсуючого типу, документи для встановлення батьківської плати.
 • 3а дитиною зберігається місце В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).
 • Відрахування дітей із ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб, які їх заміняють: на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ цього типу; у разі несплати батьками, або особами, що їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 1-го місяця.
 • При відрахуванні дитини з ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ батьки або особи, що їх замінюють, мають бути повідомлені письмово, не менше, як за 10 календарних днів.
 • ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які не відвідують дошкільних закладів та надання консультаційної допомоги сім’ї.
 1. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 • ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 10,5 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові тощо.
 • Щоденний графік роботи ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:
 • початок роботи – 7.30 годин;
 • закінчення роботи – 18.00 годин.
  • Щоденний графік роботи груп ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ відповідає графіку роботи установи.
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
 • Навчальний рік у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) в ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ проводиться оздоровлення дітей.
 • ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.
 • План роботи ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з управлінням освіти Калуської міської ради План роботи ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.
 • В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ визначена українська мова навчання і виховання дітей.
 • Навчально-виховний процес в ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ здійснюється за програмами, затвердженими і рекомендованими Міністерством освіти і науки України, в спеціальних групах за окремими програмами і методиками  розробленими на основі Державної базової програми та затвердженими в установленому порядку.
 • З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості та здібностей дітей ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД може організовувати навчально-виховний процес за такими пріоритетними напрямами: художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо.
 • ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД може надавати додаткові освітні послуги: платні або безплатні відповідно до запитів батьків
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
  • Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється на тендерній основі, відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм.
  • У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ встановлено триразове харчування.
  • Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на керівника ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, медичних працівників.
 1. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
  • У закладі дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності діти забезпечуються постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цього навчального закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
  • Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.
  • ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.
 1. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
  • Учасниками навчально-виховного процесу у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки, або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.
  • За успіхи у роботі встановлюються форми матеріального та морального заохочення згідно колективного договору.
  • Права дитини у сфері дошкільної освіти:

– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоду її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

– захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

– здоровий спосіб життя.

 • Права та обов’язки батьків, або осіб, які їх замінюють:
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:

 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД про можливість відсутності або хвороби дитини;
 • слідкувати за станом здоров’я дитини;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.
  • На посаду педагогічного працівника ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
  • Трудові відносини у системі дошкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.
  • Педагогічні працівники мають право:
 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.
  • Педагогічні працівники зобов’язані:
 • виконувати статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
  • Педагогічних та інших працівників приймаються на роботу до ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ директором.
  • Працівники ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.
  • Працівники ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди.
  • Педагогічні працівники ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
  • Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.
  • Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

8. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 • Управління ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ здійснюється його засновником.
 • Безпосереднє керівництво роботою ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ здійснює директор, який призначається та звільняється з посади засновником.

Керівник дошкільного закладу:

–   відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

–   здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

–   діє від імені ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, представляє його у всіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

–   розпоряджається в установленому порядку майном і коштами  ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

–   приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

–   видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

–   затверджує штатний розклад за погодженням із управлінням освіти Калуської міської ради;

–   контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

–   затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

–   забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

–   контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

–   підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

–   організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

–   щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ на загальних зборах ( конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

 • Постійно діючий колегіальний орган у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є директор ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

Педагогічна рада ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

 • розглядає питання навчально-виховного процесу в ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ та приймає відповідні рішення;
 • організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб ДОШКІЛЬНОГО  НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 3 – 4-х на рік.

 • Органом громадського самоврядування ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік .

Кількість учасників загальних зборів від працівників ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ та батьків – становить не менше дві третини.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • приймають Статут, зміни і доповнення;
 • обирають раду ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
 • заслуховують звіти керівника ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, голови ради ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
  • У період між загальними зборами діє рада ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, може створювати благодійний фонд поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 • У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ може діяти піклувальна рада-орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримування дітей у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;
 • сприяння організації та проведенню заходів спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників освітнього процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

9.МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 • ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ переведено в оперативне управління будівлю (свідоцтво про право власності на нерухоме майно – серія САЕ№189267 від 07.05.2012 р.), споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики а також передано в постійне користування земельну ділянку (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою – серія ЕАІ№618453).

10.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 • Джерелами фінансування ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ незалежно від форми власності можуть бути кошти:
 • засновника, власника;
 • відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
 • батьків або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
  • ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД за погодженням з управлінням освіти Калуської міської ради має право:
 • придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.
  • Статистична звітність про діяльність ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ здійснюється відповідно до законодавства.
  • Порядок ведення бухгалтерського обліку у ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  визначається керівником закладу відповідно до законодавства. За рішенням керівника закладу бухгалтерський облік в ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  може   здійснюватися через централізовану бухгалтерію або самостійно.

11.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО  НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 • Основною формою контролю за діяльністю ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є державна атестація, що проводиться один раз на десять років, у порядку встановленому законодавством України.
 • Контроль за дотриманням ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється управлінням освіти Калуської міської ради.
 • Зміст, форми та періодичність нагляду, не пов’язаного з навчавльно-виховним процесом, встановлюється засновником ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

           Структура та органи управління закладу

        Управління дошкільним  навчальним закладом  в межах повноважень  визначених Законами «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Статутом ДНЗ здійснюється засновником – управлінням освіти Калуської міської ради.  Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його директор.  Колегіальним  постійно діючим органом управління у дошкільному закладі  є педагогічна рада.     Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори  колективу та батьків (конференції), або осіб, які їх замінюють.

        У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. 

       Згідно плану роботи на навчальний рік у закладі функціонують методичні об’єднання, проходять виробничі наради та наради при керівникові.

 

Кадровий склад ДНЗ (ясел-садка) «Ластівка»

№з\п             Прізвище,

     ім’я, по- батькові

         Посада Стаж роботи Кваліфікаційна   категорія
1 Антоняк

Ольга Іванівна

вих.  логопед. групи 1 рік спеціаліст
2 Бигар

Любов Йосипівна

вихователь 41 рік вища категорія, педагогічне звання «виховаль-методист»
3 Венгер

Ольга  Володимирівна

вих.  логопед. групи 40 років посадовий оклад
4. Вовкунець

Ірина  Романівна

вихователь 8 років друга категорія
5 Гелетій

Ольга Юріївна

вихователь 31 рік посадовий оклад
6 Генсіровська

Галина Богданівна

вчитель-логопед 31 рік перша категорія
7 Гладенька

Ганна Василівна

вихователь 8 років друга категорія
8 Гриців

Леся Михайлівна

вих. логопед. групи 24 роки вища категорія
9 Гриців

Оксана  Степанівна

вихователь 23 роки посадовий оклад
10 Дячук

Галина Федорівна

вихователь-методист 20 років перша категорія
11 Зацепанюк

Мар’яна Іванівна

вихователь 1 рік посадовий оклад
12 Каченюк

Наталія Тарасівна

вих. логопед. групи 24 роки друга категорія
13 Коцар

Оксана  Зіновіївна

вих. логопед. групи 25 років перша категорія
14 Левицька

Мар’яна Іванівна

практичний психолог 8 років друга категорія
15 Максимович

Світлана Михайлівна

інструктор з фізкульт. 16 років друга категорія
16 Мостова

Галина Іванівна

вихователь 6 років друга категорія
17 Никонович

Юлія Нургаліївна

керівник музичний 34 роки посадовий оклад
18 Олексин

Мирослава Мирославівна

вихователь 23 роки перша категорія
19 Онисим’юк

Лідія Василівна

керівник музичний 46 років вища категорія
20 Пилипів

Галина Тарасівна

керівник музичний 23 роки вища категорія
21 Рибак

Тетяна Ігорівна

вчитель-логопед 24 роки вища категорія, педагогічне звання «старший вчитель»
22 Рібун

Людмила Петрівна

вихователь 38 років перша категорія
23 Самілів

Оксана Миронівна

керівник гуртка 22 роки посадовий оклад
24 Солоджук

Ірина Володимирівна

вихователь 25 років посадовий оклад
25 Солонинка

Леся  Михайлівна

вихователь 15 років спеціаліст
26 Софінська

Юлія Генріхівна

вихователь 1 рік спеціаліст
27 Татомир

Наталія  Володимирівна

вчитель-логопед 24 роки перша категорія
28 Федоренко

Лідія Романівна

директор 36 років 16 тарифний розряд
29 Федорів

Анастасія  Миколаївна

вихователь 36 років посадовий оклад
30 Федура

Марта Володимирівна

 

вих. логопед. групи 32 роки вища категорія
31 Цішевська

Дарія  Володимирівна

вихователь 46 років вища категорія
32 Цішевська

Наталія Михайлівна

вихователь 6 років друга категорія

 

Територія обслуговування закріплена за

ДНЗ (ясла-садком) «Ластівка»

 Згідно рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від 20.04.2017 року № 77 «Про визначення територій обслуговування дошкільними навчальними закладами» за ДНЗ (ясла-садком) «Ластівка» визначені вулиці:

 • Богдана Хмельницького (парна сторона будинків з №2 по №30);
 • Пушкіна (будинки № 3, 5, 7);
 • Січових Стрільців (будинки № 1, 3, 7, 9, 13, 15, 17);
 • Руднєва;
 • Глібова;
 • Чайковського;
 • Хіміків (будинки № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20);
 • Ринкова.

Мова освітнього процесу в ДНЗ (яслах-садку) –   українська

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

За 2016-2017 роки в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів була значно зміцнена та покращена матеріально-технічна база, а саме придбано:

 • Картоплечистку – 14400 грн.,
 • Електронну вагу для харчових продуктів – 1290 грн.,
 • Лампу бактерицидну – 690 грн.,
 • Вхідні металопластикові двері – 8900 грн.,
 • Спортінвентар – 1498 грн.,
 • Комплект для музичної зали «Акустика» – 2099 грн.,
 • Дитячу білизну -115 компл.- 17475 грн.,
 • Дитячі стільці – 75 шт. – 10566 грн.,
 • Крісла півм’які дорослі – 20 шт. – 5559 грн.,
 • Дитячі ліжечка -18 шт. 15231,32 грн.,
 • Дитячі іграшки –  3621 грн.

За спец кошти закладу придбано:

 • Матеріал для перекриття дитячого павільйона – 2028 грн.,
 • Тюль – 1928 грн.

За кошти  депутатського фонду (депутат Тимків Юрій Олегович) отримано водонагрівач проточний – 1900 грн.

                  

                                  Освітні програми, які реалізуються                         

          в ДНЗ (яслах-садку) 

Комплексні :

 • Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку “Соняшник” / Л. В. Калуська   (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України . Лист від 02.07.2013 р. № 1/11-10786)/
 • Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”/О.І. Білан; за заг. ред. О.В. Низковської.   (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України . Лист МОН України від 23.05.2017 р. № 1/11-4988)/

Парціальні:

 • Програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку
  “КАЗКОВА ФІЗКУЛЬТУРА”/ М. М. Єфименко   (Схвалено комісією з дошкільної педагогіки та психології  Науково-методичної ради  з питань освіти Міністерства освіти і науки України.  Лист ІІТЗО від 11. 06. 2014 р. № 14.1/12-Г-869)
 • Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях   (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України №1/11-19157 від 29.12.2015 для використання в дошкільних навчальних закладах)

Програмно-методичні комплекси:

 • Корекційна робота з  розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення/ Рібцун Ю. В. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Лист № 1/11-18798 від 05.12.2012 р.)
 • Корекційне навчання з  розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку  із загальним недорозвитком мовлення/  Трофименко  Л.І. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Лист №1/11-18794 від 05.12.2012 р.)

 

                                                                  З В І Т

керівника дошкільного навчального закладу  (ясел-садка) «Ластівка»

                                        ФЕДОРЕНКО ЛІДІЇ РОМАНІВНИ

перед педагогічним колективом та громадськістю  за

 2016 – 2017 навчальний рік

27  травня  2017 р.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 12 березня 2003р.

№ 305 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та професійно-технічних навчальних закладів»,  від 28 січня 2005р. № 55,  Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005р. № 178 завідувач дошкільного закладу має звітувати про свою діяльність перед педагогічним колективом,  громадськістю.

Мета звітування:

Подальше утвердження відкритої та прозорої демократичної державно – громадської системи управління дошкільним навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завданнями звітування є:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Я, як завідувач, забезпечую:

 • реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;
 • дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, установах та громадських організаціях;
 • у межах своєї компетентності видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу.

ДНЗ було засновано в 1970 році. За проектною потужністю  заклад розрахований на 12 груп.

В даний час в ДНЗ (яслах-садку) «Ластівка» функціонує 11 груп:

–  2   групи ясельні, які  відвідує  48 дітей;

–  6  груп загального типу – 165 дітей;

– 3 логопедичні групи –34 дітей.

Загальна кількість – 247 дитина.

Середнє щоденне відвідування в 2016-2017 навчальному році становить:

 • в ясельних групах – 24 дитини при списковому складі –48 дітей;
 • в групах загального типу – 100 дітей при списковому складі 165 дітей;
 • в логопедичних групах –23 дитини при списковому складі 34 дитини.

Вивільнено одне приміщення, яке раціонально переобладнане на спортивну залу.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ластівка»»  працює з 7.30 – до 18.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 10,5 годинним перебуванням дітей.

Групові приміщення ДНЗ забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням на 80 %. Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для розвитку дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

– музична зала;

– спортивна зала;

– кабінет психолога;

– методичний кабінет;

– медичний блок;

– прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

– спортивний майданчик.

Навчальний рік у ДНЗ починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня у закладі проводиться оздоровлення дітей (оздоровчий період).

ДНЗ(ясла-садок) «Ластівка» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України, а також, відповідно Статуту та річного плану роботи ДНЗ, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалюється педагогічною радою та погоджується   управлінням освіти Калуської міської ради.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи ДНЗ (ясел-садка) «Ластівка» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Педагогічний процес у дошкільному навчальному закладі  (яслах-садку) «Ластівка»  забезпечують 32 кваліфіковані педагоги: завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, 3 музичних керівники, інструктор з фізкультури, керівник гуртка, 3 вчителя-логопеда, 21 вихователь.

Педагогічне звання «вихователь-методист» має  1 педагог, «старший вчитель» — 1 педагог.

Аналіз якості педагогічної майстерності педагогів довів, що на високому рівні працюють педагоги  Дячук Г. Ф., Татомир Н. В.,Пилипів Г. Т., Максимович С. М,  Вовкунець І. Р.,Олексин М. М.,.,Федура М. В. На середньому рівні працюють Каченюк Н. Т.,  Цішевська Н. М., Чмелик О.І., яким слід підвищувати якість педагогічної майстерності шляхом самоосвіти та самовдосконалення.

Навчально-виховний процес організовується на основі Базового компонента  дошкільної освіти , програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», комплексної програми розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку «Соняшник», які забезпечують рівні стартові можливості  для дітей дошкільного віку.

Організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами програми розвитку дитини дошкільного віку регламентувалися річним планом закладу. Інновації в ДНЗ є необхідними для ведення пошуку шляхів розв’язання проблем, наявних в дошкільній галузі; прагнення  наших педагогів підвищити якість освітніх послуг, урізноманітнити їх, задовольняючи зростаючі з кожним роком запити окремих батьків а також для розумної конкуренції між дошкільними установами. Педагоги закладу реалізують зміст освіти через інтеграцію різних видів дитячої діяльності, основною формою подачі знань дітям є  заняття. Заняття вихователі розрізняють за способом організації дітей: групові, підгрупові, індивідуальні, індивідуально – групові. А за змістом вони інтегровані відповідно до певних пізнавальних завдань. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів, які працюють в закладі та батьків, діти яких відвідують наш заклад.

Під керівництвом вихователя – методиста Дячук Г. Ф. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний.

Педагогам ДНЗ надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садка, міста, проходження курсів підвищення кваліфікації.

На базі  ДНЗ (ясел-садка) «Ластівка» на високому рівні було проведене методоб’єднання для вихователів старших груп з питання економічного виховання (вихователь Олексин М.М.). Педагоги  ДНЗ (ясел-садка) є керівниками  міських методичних об’єднань: інструкторів з фізкультури ( Максимович С. М.), І молодших груп  (Федура М. В.), музичних керівників (Пилипів Г. Т.)

Діти мали можливість розвивати свої творчі  та інтелектуальні  здібності   в гуртках:

 • Крафт-майстерні «Дитячі фантазії» (керівники Лаба О. П., Вовкунець І. Р.),
 • Хореографічний гурток (керівник Самійлів О. М.),

Психолого-педагогічний супровід, забезпечення психологічного комфорту дошкільників протягом року здійснювали  практичний психолог Левицька М.І. та педагоги закладу.

На виконання Закону України “Про дошкільну освіту”, листа МОН України від 18.12.2000 року “Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку»,  в дошкільному навчальному закладі впродовж 2016 – 2017 навчального року функціонувало 2 старші групи для дітей 5-го року життя (всього 59  дітей), які з 01  вересня 2017 року  підуть до школи. Хочеться відмітити роботу вихователів старшої «Б»  групи  Олексин М.М., Федура М.В. і  вихователя старшої «А» Солоджук І.В. за сумлінне відношення в підготовці дітей до школи.  Діагностика та опитування дітей старшого дошкільного віку показали  хорошу  підготовку їх до школи. Майбутні школярі  старшої «А» та старшої «Б» груп  засвоїли програму  на 89%. Обстеження   практичного психолога  Левицької М. І., показали, що розвиток психічних процесів дітей старших груп відповідають : високому рівню розвитку  – 39 %, достатньому рівню – 41%, середньому рівню – 20 %.

Результати опитування дітей, зрізи, заняття, співбесіди з малюками, перегляд поточних і контрольних занять, режимних моментів, огляди – конкурси виставок посібників до педрад свідчать, що в колективі працюють творчі, ініціативні педагоги, які використовують в своїй роботі найефективніші методи та прийоми для розвитку і виховання розумних, всебічно розвинутих дітей. Вихователі в своїй роботі використовують диференційований і індивідуальний підходи, показують вміння керувати колективом, володіють інноваційними технологіями навчання дошкільників.

Впродовж вересня-листопада практичним психологом Левицькою М. І. та вихователями Федорів А.М., Зацепанюк М.І., Гриців О.С., Рібун Л.П.  проводилось спостереження за дітьми ясельних груп з метою визначення перебігу адаптаційного періоду та входження дитини до дитячого колективу.

Під час спостереження  зверталась увага на емоційний стан, сон, апетит, розвиток комунікативних, ігрових навичок та навичок самообслуговування. 

На кінець адаптаційного періоду були отримані такі результати:

–   56% дітей  ясельного віку мали легку форму адаптації;

–   40% дітей мали середню форму адаптації;

–   4% дітей мали важку форму адаптації.

У ДНЗ (яслах-садку) функціонували три логопедичні групи. Основними завданнями логопедичних груп на 2016-2017 навчальний рік були:

 • своєчасне виявлення порушень розвитку мовлення вихованців;
 • визначення їх рівня та характеру;
 • усунення цих порушень;
 • розповсюдження спеціальних знань з логопедії серед педагогів закладу та батьків.

 З дітьми   логопедичних груп працювали вчителі-логопеди Татомир Н. В., Рибак Т. І., Генсіровська Г. Б.

     Вся робота логопедичної службу здійснювалась за наступними напрямками:

 • діагностичному;
 • корекційно-розвивальному;
 • консультативно-профілактичному;
 • методичному.

Мета: усунути дефекти звуковимови, створити умови для формування правильного мовленнєвого розвитку дошкільників при підготовці до школи.

На початку навчального року в трьох логопедичних групах нараховувалось 34  дітей віком від 4 до 6 років з мовленнєвими порушеннями різної етіології та ступеня вираженості дефекту.

Виходячи з діагнозів, в ході корекційного навчання розв’язувались такі завдання:

 • розвиток слухового сприймання і фонематичного слуху;
 • розвиток дрібної моторики;
 • розвиток фізіологічного та мовленнєвого дихання4
 • розвиток рухливості органів артикуляційного апарату (нижньої щелепи, губ, язика);
 • формування правильної вимови звуків;
 • розвиток звукового аналізу та синтезу;
 • робота з формування пасивного та активного словника, граматичної будови мовлення, розвитку зв’язного мовлення.

За основу брались лексичні теми, згідно перспективного планування. Корекційно-навчальна діяльність проводилася під час підгрупових та індивідуальних занять.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування в дошкільному навчальному закладі ведеться відповідно до статті 25 Закону  України «Про освіту» від 23.05.91р. № 1060-ХІІ (із  змінами),  статті 35 закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-ІІІ (із змінами), Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки  України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227, а також  спільному  Наказу МОН молоді та спорту України  та  Міністерству охорони  здоров’я  України   від  26.02.2013 року

№ 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

Відповідно до штатного розпису, дошкільний навчальний заклад  повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування. Стан матеріально – технічного забезпечення  харчоблоку, групових приміщень, задовільний, у достатній кількості є кухонне обладнання, посуд, миючі та дезінфікуючі засоби, спецодяг.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем ДНЗ (ясел-садка) «Ластівка» . Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою Харбіст С. В. в «Журналі обліку виконання норм харчування», на основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз.

В закладі своєчасно на 01.09.2016 року було затверджено режим харчування, графік видачі їжі відповідно до вікових груп.

Організація харчування здійснювалась відповідно до перспективного меню, меню розкладів, які затверджувалися щоденно, денного меню із зазначенням кожної страви, які своєчасно завірялися керівником і медичними працівника, вивішувалися поруч з вікном видачі страв з харчоблоку та в інформаційних куточках  для батьків.                                                                                    

Щоденно здійснювався контроль за дотриманням санітарно  гігієнічного режиму на харчоблоці, за технологією приготування страв   з боку завідувача та сестри медичної  Харбіст С. В. Питання організації харчування дітей в ДНЗ в 2016  – 2017 навчальному  році постійно розглядалися на виробничих  нарадах, педраді, нарадах при завідувачу,  Раді ДНЗ, групових батьківських зборах, на яких педагоги знайомили батьків  з тим, як організувати раціональне, збалансоване, різноманітне харчування та який вплив воно має на фізичний та розумовий розвиток дітей. Увага вихователів зверталася на виховання культурно – гігієнічних навичок, культуру вживання їжі та зацікавлення дітей процесом прийому їжі.

Аналіз виконання фізіологічних норм харчування довів, що  в цілому виконання норм за основними  продуктами витримується. За такими показниками як хліб, крупи, масло вершкове, яйце, овочі, картопля, цукор, сметана  показники стабільні, виконуються майже стовідсотково. Проте рівень забезпечення харчування дітей такими продуктами  як сир твердий, творог потребує покращення.

Згідно рішення Калуської міської ради від 15.01.2015 року №3 вартість харчування з 01.02.2016 року становить:

 • для дітей віком від 2 до 3 років – 16 грн. (батьківська плата -9,6 грн., міський бюджет –6,4грн.);
 • для дітей віком від 3 до 6 років –20 грн. (батьківська плата -12грн., міський бюджет –8 грн.)

Загалом з 01.02.201 року батьки сплачують – 60% , а міський бюджет – 40% від загальної вартості дітодня.

Пільгами  на харчування користуються діти таких пільгових категорій:

 • діти з багатодітних сімей – 50%- (ясла-4,8грн., сад -6грн.);
 • діти з малозабезпечених сімей , діти-інваліди, діти  груп спецпризначення, діти, які отримали опікунство, учасники АТО, переселенці– 100%.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.

Всі продукти приймаються в заклад тільки при наявності відповідних супроводжуючих документів: сертифікату якості та ветеринарного посвідчення.

Питання харчування дітей в закладах освіти знаходиться на постійному контролі у  адміністрації закладу.

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснює сестра медична старша Харбіст С.В. Головним завданням є дотримання санітарно-гігєнічного режиму в приміщенні  і на території, проведення оздоровчо-профілактичної роботи кожного дня з дітьми та батьками.  Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей: групи раннього віку – 1 раз у місяць,садові групи -1 раз у квартал. Огляд дітей на педикульоз проводиться  1 раз на 10 днів сестрою медичною старшою, а вихователями щоденно.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють в тісному контакті з медичним персоналом закладу  з питань оздоровчо-профілактичної роботи. Проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, корегуючи гімнастика,  організація фізичних занять на свіжому повітрі.

Постійно проводиться моніторинг  захворюваності дітей ДНЗ т(ясел-садка). Під особливим контролем температурний режим приміщень. Аналіз захворювання проводиться на основі даних річного статистичного звіту, який складається на основі медичної документації, що ведеться , щоденно. В групах  ведуться листки здоров’я.

 Аналіз стану захворюваності дітей

Кількість дітей

Назва

захворювань

Простудні захворювання Інфекційні захворювання Інші захворювання
Ясла  (48) 12 1 2
Сад (199) 52 11 13
Всього (247) 64 12 15

 Найвищий показник захворюваності  спостерігається серед дітей ясельних груп на початку навчального року. Це пов’язано з тим , що набір дітей на 2016 -2017 н. р. здійснювався з вересня , тому період адаптації припав на вересень і жовтень.

Згідно наказу МОЗ України від 31.10.2000 року «Про порядок профілактичних щеплень в Україні». Профілактичні щеплення плануються лікарем і медсестрою відповідно до віку дітей Планування- виборка  робиться щомісячно. Медсестрою закладу надається батькам  письмове направлення на проведення щеплення в дитячій поліклініці відповідно до виборки. Результати проведених щеплень аналізуються і фіксуються в індивідуальній картці дитини. Відмова батьків реєструється в Журналі відмови від щеплень. Звіт про проведення щеплень та їх аналіз подається в дитячу поліклініку кожного місяця.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства», листа МОНУ від 17.12.2008 р. №1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» та з метою забезпечення реалізації прав дитини на соціальний захист в ДНЗ здійснюється соціально-педагогічний патронат та ведеться облік пільгового контингенту дітей .

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ (ясел-садка)свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і  в умовах надзвичайної ситуації, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період не зафіксовано випадків травмування дітей та працівників під час освітньо-виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників, систематично видаються накази з охорони праці. Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності та посадові інструкції , які зберігаються на робочих місцях. Для проведення різних форм роботи з дітьми з питань безпеки життєдіяльності у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу.  Кожен працівник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання, санвузлів, несправностей системи опалення. Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу.

Відповідно  до наказу Міністерства  освіти і науки України «Про основні  заходи  цивільного  захисту  на 2011 рік»  від 21 березня 2011р. № 246,  відповідно  до наказу ДНЗ (ясел-садка) «Ластівка»  «Про проведення  Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дитини» від 31.03.2017 року №01-11/12, з метою формування у дітей свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров’я,  в період з 24 по 28.04.17 року закладі був проведений Тиждень охорони праці та безпеки  життєдіяльності. Під час проведення цього тижня  у  закладі  один день був присвячений цивільній обороні , зокрема здійснювалося навчання дітей, в зв’язку з виникненням надзвичайної ситуації.

Основними цілями та завданнями  Тижня з охорони праці та безпеки життєдіяльності  та Дня цивільного  захисту було :

 – вироблення у дітей дошкільного віку умінь і навичок захисту свого життя і здоров’я  під час надзвичайних ситуацій;

– удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педпрацівників та працюючого персоналу закладу з питань захисту від наслідків надзвичайних ситуацій;

Протипожежна безпека у закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. В ДНЗ розроблено плани евакуації дітей та працівників на випадок пожежі. На даний час в закладі є такі засоби пожежогасіння:

багор – 1 шт.,

лопата – 1 шт.,

рукав(д.51) – 3  шт.,

сокира – 1 шт.,

відро– 1 шт.,

вогнегасники ОП – 5 – 6 шт.

Організація роботи зі звернення громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі  у завідувача порушувались питання працевлаштування та оформлення дитини до дошкільного закладу, видача довідок.

За звітний період звільнена вихователь Мельник М. І. в зв’язку з виходом на пенсію. Прийнятих на роботу не було.

Всі розділи колективного договору між адміністрацією ДНЗ та профспілковим комітетом дотримувалися.

Адміністрацією та вихователями ДНЗ ведеться постійна та планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

–   Батьківські збори.

–   Індивідуальні консультації різних спеціалістів.

–   Виставки  співтворчості дітей та батьків «Осінні барви», «Зимова феєрія», «Писанковий дивокрай».

–  Залучення батьків до активної участі у проведення  різноманітних дитячих свят та  розваг.

За 2016-2017 н. р. в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів була  значно  зміцнена матеріально-технічна база.                               

Використання  коштів  для  розвитку

та  зміцнення  матеріально-технічної  бази

ДНЗ  (ясел -садка)  «Ластівка» в 2016-2017 н. р.

№ з/п Найменування Кількість Сума
1. Ремонтні  роботи:

–         Буд. матеріал для поточного ремонту

–         Ремонт каналізаційної системи

 

 

 

5500 грн.

 

7222 грн.

 

2. Миючі  засоби —- 5450 грн.
3. Господарські товари —- 2469 грн.
4. Канцтовари —- 1660 грн.
5. Спецкошти:

–         Профнастил для павільйонна

  2028 грн.
6. Картоплечистка   14400 грн.
7. Електронна вага для харчових продуктів   1290 грн.
8. Лампа бактеріоцидна   690 грн.
9. Вхідні металопластикові двері   8900 грн.

 

В закладі було здійснено наступні заходи:

 • Капітальний ремонт однієї сходової клітки;
 • Косметичний ремонт груп кімнат та харчоблоку;
 • Частковий ремонт системи водопостачання та водовідведення;

Проте поряд з позитивними здобутками існують питання, які потребують подальшого відпрацювання.  Необхідно здійснити:

 • Капітальний ремонт ще 2-ох сходових кліток;
 • Заміну ринв і стоків;
 • Асфальтування доріжок;
 • Ремонт покрівлі;
 • Завершити ремонт системи водопостачання та водовідведення;
 • Капітальний ремонт харчоблоку;
 • Встановлення 6-ох павільйонів на ігрових майданчиках.

Наш заклад користується попитом серед батьків.  Колектив і надалі  буде працювати над створенням позитивного іміджу нашого закладу.

         

 

 Правила прийому до ДНЗ (ясел-садка) 

            Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами):
6. Прийом дітей до навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку в інклюзивні групи додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.

7. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

8. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками.

10. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

11. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).